Anleggsmaskinfører

En anleggsmaskinfører utfører varierte arbeidsoppdrag med ulike typer anleggsmaskiner og tilleggsutstyr. Anleggsmaskinførerfaget skal bidra til å dekke samfunnets behov for vedlikehold og utbygging av landets infrastruktur. Anleggsmaskinføreren arbeider ofte i vanskelig terreng og områder og kan gjøre store inngrep i natur og miljø. Faget skal derfor bidra til å gi anleggsmaskinførere en bevisst holdning til miljø- og ressursspørsmål.

Opplæringen skal utvikle evnen til å planlegge, gjennomføre og vurdere arbeidsoppgaver i tråd med brukerens behov og samfunnets prioriteringer. Videre skal opplæringen utvikle evnen til å ta i bruk nye maskiner og metoder og nytt utstyr, håndtere og vedlikeholde maskinene på en forsvarlig måte og utvikle evnen til å ta vare på egen og andres sikkerhet.

Opplæringen skal legge vekt på samarbeid med kollegaer og andre yrkesutøvere på bygge- og anleggsplasser. Opplæringen skal legge vekt på helse, miljø og sikkerhet.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er anleggsmaskinfører.

Læreplan

Kompetansemål

Etter Vg3

Maskiner og utstyr

Mål for opplæringen er at lærlingen på skal kunne

 • mestre tre ulike typer masseflyttingsmaskiner
 • utføre arbeid innenfor graving, lasting, transport, utlegging og finavretting
 • bruke tilleggsutstyr tilpasset arbeidsoppgaven på en forsvarlig og hensiktsmessig måte
 • utføre vedlikehold og enkle reparasjoner etter vedlikeholdsmanualen
 • følge gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet i arbeid med maskiner og utstyr

Planlegging, stikking og nivellering

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne

 • planlegge arbeidsoppgaver etter tegninger og beskrivelser
  • utarbeide framdriftsplaner og bestille materiale og utstyr
  • utføre arbeidsvarsling i henhold til gjeldende regelverk
  • bruke relevant måleutstyr
  • bruke digitale verktøy til utførelse av arbeidsoppgaver
  • kontrollere fall og plan i grøft, byggegrop og vei
  • sikre fastmerker og utmålte punkter
   • foreta masseberegninger
   • følge gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet i stikkings- og nivelleringsarbeid

Vei, vann og avløp

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne

 • laste og transportere ulike typer masser
 • utføre fundamentering, oppbygging og komprimering i henhold til tegninger og beskrivelser
 • utføre enkle betongarbeider
 • legge rør og montere kummer etter tegninger og beskrivelser og bransjestandarder
 • følge gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet i arbeid med vei, vann og avløp
 • utføre arbeidet i tråd med ergonomiske prinsipper

Bransjelære

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • gjøre rede for fagets historie og plass i samfunnet
 • følge krav til profesjonell kundebehandling og service
 • gjøre rede for innholdet i relevant nasjonalt og internasjonalt regelverk som gjelder kundens rettigheter og plikter, herunder regler om klageadgang
 • ivareta etiske retningslinjer i faget
 • utføre kildesortering og håndtere avfall etter gjeldende regelverk
 • gjøre rede for kvalitetssikringssystemer