Matros

Matrosfaget skal legge grunnlag for operativ drift, laste- og lossearbeid og vedlikehold på skip og flytende installasjoner. Faget skal ivareta krav til helse, miljø og sikkerhet i tråd med internasjonale forpliktelser og imøtekomme samfunnets behov for å opprettholde sikker drift og forebygge driftsforstyrrelser på fartøy og utstyr.

Opplæringen skal fremme lærlingens forståelse for den operative driften av fartøyet. Videre skal opplæringen bidra til å utvikle årvåkenhet og ansvarlighet i arbeidet og fremme den enkeltes evne til å vurdere miljømessige og økonomiske konsekvenser ved uhell. Opplæringen skal kvalifisere lærlingen til et yrke i kontinuerlig utvikling i et internasjonalt miljø der kommunikasjonsferdigheter og respekt for ulike kulturer og nasjonaliteter er viktig.

Opplæringen skal trene lærlingen i de deler av fartøyets operative drift som inngår i en matros’ arbeidsoppgaver, i tråd med kravene for brovakt i STCW-78 med endringer. Sikkerhetsforståelse og sikkerhetsprosedyrer skal vektlegges i opplæringen. Opplæringen skal bidra til å utvikle den enkeltes fagstolthet og respekt for mennesker, miljø og fartøy.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er matros.

Læreplan

Kompetansemål

Etter Vg3

Sikkerhetsfamiliarisering

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne

 • utføre arbeid og funksjoner i tråd med regler for helse, miljø og sikkerhet
 • forklare hvordan ISM-koden påvirker den daglige driften
 • beskrive egen beredskapsfunksjon om bord
 • finne fram og bruke produkt- og HMS-datablader og beskrive retningslinjer for oppbevaring og merking av kjemikalier og helseskadelige stoffer
 • forklare hvordan man skal forebygge og begrense forurensing
 • registrere avvik og skrive avviksrapporter
 • anvende alarmsystem i forbindelse med brannvarsling
 • betjene redningsutstyr, anvende nødprosedyrer og redegjøre for egne plikter i en nødssituasjon
 • betjene brannpumper og andre slukkeanlegg og metoder
 • betjene nødstrømsanlegg og nødlensepumpe
 • identifisere merking av farlig last og sikre lasten i tråd med prosedyrer og forskrifter
 • informere, rapportere og dokumentere arbeidsoppgaver og situasjoner på engelsk og norsk

Vakttjeneste

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne

 • utføre vakthold i henhold til skipets vaktinstruks
 • styre skipet etter rorkommando på engelsk og norsk
 • gjennomføre utkikk i samsvar med instruks
 • håndheve regler for adgang til skipet i tråd med ISPS

Laste- og losseoperasjoner

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne

 • bruke stroppe-, anhukings- og lastehåndteringsutstyr
 • bruke ergonomisk riktige arbeidsteknikker og arbeidsstillinger
 • beskrive faktorer som påvirker et fartøys stabilitet

Drift og vedlikehold

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne

 • utføre dekksarbeid om bord i tråd med gjeldende regelverk
 • bruke et elektronisk vedlikeholdssystem
 • bruke nasjonale og internasjonale koder
 • anvende og vedlikeholde fortøyings- og ankringsutstyr
 • velge metode og teknikker for overflatebehandling av ulike materialer og utføre behandling
 • reparere dekksutstyr ved hjelp av sveise- og gassutstyr
 • utføre service og vedlikehold på dekksutstyr og redningsmidler og dokumentere arbeidet
 • vurdere eget arbeid i henhold til arbeidsordrer, tegninger, kostnader og standarder
 • utføre og dokumentere drift og vedlikeholdsarbeid etter ordrer og prosedyrer
 • håndtere avfall etter gjeldende regelverk
 • gjøre skipet sjøklart