Anleggsmaskinfører

En anleggsmaskinfører utfører varierte arbeidsoppdrag med ulike typer anleggsmaskiner og tilleggsutstyr. Anleggsmaskinførerfaget skal bidra til å dekke samfunnets behov for vedlikehold og utbygging av landets infrastruktur. Anleggsmaskinføreren arbeider ofte i vanskelig terreng og områder og kan gjøre store inngrep i natur og miljø. Faget skal derfor bidra til å gi anleggsmaskinførere en bevisst holdning til miljø- og ressursspørsmål.

Opplæringen skal utvikle evnen til å planlegge, gjennomføre og vurdere arbeidsoppgaver i tråd med brukerens behov og samfunnets prioriteringer. Videre skal opplæringen utvikle evnen til å ta i bruk nye maskiner og metoder og nytt utstyr, håndtere og vedlikeholde maskinene på en forsvarlig måte og utvikle evnen til å ta vare på egen og andres sikkerhet.

Opplæringen skal legge vekt på samarbeid med kollegaer og andre yrkesutøvere på bygge- og anleggsplasser. Opplæringen skal legge vekt på helse, miljø og sikkerhet.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er anleggsmaskinfører.

Læreplan i faget Anleggsmaskinfører

Kompetansemål

Etter Vg3

Maskiner og utstyr

Mål for opplæringen er at lærlingen på skal kunne

 • mestre tre ulike typer masseflyttingsmaskiner
 • utføre arbeid innenfor graving, lasting, transport, utlegging og finavretting
 • bruke tilleggsutstyr tilpasset arbeidsoppgaven på en forsvarlig og hensiktsmessig måte
 • utføre vedlikehold og enkle reparasjoner etter vedlikeholdsmanualen
 • følge gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet i arbeid med maskiner og utstyr

Planlegging, stikking og nivellering

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne

 • planlegge arbeidsoppgaver etter tegninger og beskrivelser
  • utarbeide framdriftsplaner og bestille materiale og utstyr
  • utføre arbeidsvarsling i henhold til gjeldende regelverk
  • bruke relevant måleutstyr
  • bruke digitale verktøy til utførelse av arbeidsoppgaver
  • kontrollere fall og plan i grøft, byggegrop og vei
  • sikre fastmerker og utmålte punkter
   • foreta masseberegninger
   • følge gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet i stikkings- og nivelleringsarbeid

Vei, vann og avløp

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne

 • laste og transportere ulike typer masser
 • utføre fundamentering, oppbygging og komprimering i henhold til tegninger og beskrivelser
 • utføre enkle betongarbeider
 • legge rør og montere kummer etter tegninger og beskrivelser og bransjestandarder
 • følge gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet i arbeid med vei, vann og avløp
 • utføre arbeidet i tråd med ergonomiske prinsipper

Bransjelære

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • gjøre rede for fagets historie og plass i samfunnet
 • følge krav til profesjonell kundebehandling og service
 • gjøre rede for innholdet i relevant nasjonalt og internasjonalt regelverk som gjelder kundens rettigheter og plikter, herunder regler om klageadgang
 • ivareta etiske retningslinjer i faget
 • utføre kildesortering og håndtere avfall etter gjeldende regelverk
 • gjøre rede for kvalitetssikringssystemer