Fordelene med å være samarbeidsbedrift med opplæringskontor

Bedriftene fritas for det administrative ansvaret for lærlingene og lærekandidatene. Dette dreier seg for eksempel om tegning av opplærings- og lærekontrakter.

Bedriftene får veileding i oppfølgingen av opplæringen. Dette innbefatter planlegging, gjennomføring og vurdering av hele opplæringsløpet.

Opplæringskontorene skaper faglige miljøer innen kompetanseutvikling og rekruttering gjennom et utstrakt nettverksamarbeid.

Opplæringskontoret bistår med formidling av elever til læreplass.

Opplæringskontoret har lærlingemøter med lærlingene hver tredje måned.

Bedriftene tar et felles ansvar for rekruttering til bransjene i regionen ved at Opplæringskontoret legger til rette for å markedsføre fagene overfor ungdom.

Bedriftene kan få hjelp til å tilrettelegge opplæring for de øvrige ansatte. Dette dreier seg i første rekke om praksiskandidater (tidligere §20 kandidater), truck- og krankurs.