Salgsfaget

Endringer i forbruk og etterspørsel krever kompetanse om produkter og markedsføring. Salgsfaget skal bidra til yrkeskompetanse som gjør lærlingen i stand til å håndtere endringer og sikre lønnsom drift av virksomheter. Salgsfaget skal legge grunnlag for salgsmedarbeiderens yrkesutøvelse innen kundebehandling, salg og markedsføring av produkter.

Faget skal fremme kompetanse om gode salgsprosesser som kan tilfredsstille kundenes behov og forventninger.
Opplæringen skal bidra til kompetanse om produkter, salgsmetoder, regelverk og bransjens rammebetingelser og etiske normer. Opplæringen skal fremme kompetanse om hvordan regelverk for helse, miljø og sikkerhet og internkontroll kan påvirke driften av virksomheten. Videre skal opplæringen fremme lærlingens evne til skriftlig og muntlig kommunikasjon og samhandling med ulike kundegrupper.
Opplæringen skal legge til rette for praktiske salgsaktiviteter der lærlingen møter krav som stilles til en yrkesutøver i salgsfaget. Opplæringen skal bidra til å utvikle lærlingens kompetanse i å planlegge, gjennomføre og følge opp salgsprosesser og salgsaktiviteter.

Læreplan i Salgsfaget

Etter vg3

Salgsforberedelse

 • gjøre rede for egen bransje, bedriftens organisering, personalpolitiske retningslinjer, forretningsplan og rammebetingelser
 • planlegge, utføre og dokumentere arbeidsoppgaver i samsvar med bedriftens planer for salgs- og markedsaktiviteter, regelverk for helse, miljø og sikkerhet, internkontroll og etiske retningslinjer
 • vurdere, velge og bruke virkemidler i markedsføring av bedriftens produkter ut fra markedets behov, bedriftens profil og gjeldende regelverk
 • markedsføre og tilby produkter til kunder i ulike markeder
 • bruke systemer og rutiner for bestilling og mottaks- og dokumentkontroll
 • vurdere tiltak som kan bedre omløpshastigheten på produktsortimenter
 • beregne priser og utarbeide skriftlige tilbud ut fra bedriftens krav til lønnsomhet
 • vurdere hvordan inntekter og kostnadsfaktorer kan påvirke produkters lønnsomhet
 • avdekke svinn og vurdere tiltak som kan forebygge og redusere svinn
 • bruke digitale verktøy i salgsarbeidet
 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforhold i salgsfaget, og gjøre rede for arbeidsgiverens og arbeidstakerens plikter og rettigheter

 

Salg og oppfølging

 • vurdere, velge og bruke salgsmetoder tilpasset markeder, kundegrupper og salgssituasjoner
 • informere om kundens rettigheter ved kjøp av produkter og tjenester
 • planlegge og bruke bedriftens pris- og rabattpolitikk i samsvar med bedriftens krav til lønnsomhet
 • yte service i salgssituasjoner
 • gi informasjon om bedriftens produkter som kan imøtekomme kundens behov
 • planlegge og gjennomføre salg og mersalg i samsvar med bedriftens arbeidsrutiner
 • håndtere penger og dokumenter ved kontant- og kredittsalg i samsvar med bedriftens rutiner og gjeldende regelverk
 • beregne og dokumentere inngående og utgående merverdiavgift ved kjøp og salg av varer og tjenester
 • vurdere tiltak som kan bedre det økonomiske resultatet av en salgs- og markedsaktivitet
 • behandle klager og reklamasjoner i samsvar med gjeldende regelverk