Industrimekaniker

Industrimekanikerfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen tilvirking, montering, vedlikehold og reparasjon i landbasert industri, offshorevirksomhet og skipsverft. Industrien er preget av kontinuerlig teknologisk utvikling med økende grad av automatisering. Faget skal bidra til stabil og optimal drift av industritekniske maskiner og utstyr.

Opplæringen skal bidra til å gi lærlingen allsidig kompetanse i tilvirking og montering av mekaniske elementer og vedlikehold og reparasjon av maskiner og utstyr. Videre skal opplæringen bidra til å utvikle lærlinger med evne til omstilling og helhetlig forståelse for mekaniske prosesser. Opplæringen skal fremme forståelse for mekanisk oppbygging, regulering og styring.

Opplæringen skal legge til rette for planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon av arbeid. Videre skal opplæringen legge til rette for selvstendig arbeid, samarbeid med andre faggrupper og faglig utvikling. Opplæringen skal legges til rette for arbeid med helse, miljø og sikkerhet. Bedriftens organisering og kvalitets-, informasjons- og beslutningssystem skal inngå i opplæringen.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er industrimekaniker.

Læreplan i Industrimekanikerfaget

Kompetansemål

Etter Vg3

Tilvirking og montering

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne

 • planlegge og utføre arbeidsoppdrag i tråd med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet og prosedyrer
 • demontere, reparere, montere og funksjonsteste mekaniske komponenter i bedriftens produksjon
 • velge materialer for bearbeiding ut fra arbeidstegninger og spesifikasjoner
 • velge og bruke maskiner og utstyr til å skjære, kutte og sage i tråd med arbeidsoppdrag
 • velge og bruke bearbeidingsmaskiner til dreiing, fresing, boring, brotsjing, honing, platearbeid og rørarbeid etter spesifikasjoner og kundens krav til kvalitet
 • velge og bruke skjæreverktøy og sette opp bearbeidingsmaskiner i tråd med tegninger og arbeidsbeskrivelser
 • montere og igangsette automatiserte pneumatiske og hydrauliske styresystemer i bedriftens produksjon
 • utføre stropping, anhuking, signalgiving og rigging i tråd med gjeldende regelverk
 • utføre korrosjonsbeskyttelse og overflatebehandling av ulike materialer i tråd med arbeidsoppdrag
 • sette sammen, modifisere og teste mekaniske komponenter i tråd med spesifikasjoner

Vedlikehold og reparasjon

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne

 • utføre vedlikehold og reparasjoner i tråd med gjeldende regelverk og produsentens tekniske dokumentasjon
 • planlegge arbeidsoppdrag og utføre vedlikehold, feilsøke, reparere og funksjonsteste mekaniske komponenter og redegjøre for alternative løsninger
 • koble fra og til det elektriske systemet ved reparasjons- og vedlikeholdsarbeid i tråd med gjeldende regelverk
 • velge og bruke digitale og analoge måleverktøy i tråd med gjeldende krav til nøyaktighet
 • lage pakninger og bruke tetningsmaterialer i tråd med spesifikasjoner
 • velge oljer og smøre- og festemateriell i tråd med spesifikasjoner og produktdatablader
 • varmebehandle materialer i henhold til vedlikeholds- og reparasjonsoppgaver
 • måle trykk, temperatur og mengde og vurdere måleresultatene med tanke på kvalitetskrav
 • velge gasser tilpasset arbeidsoppgaver og håndtere gassene i tråd med gjeldende krav til helse, miljø og sikkerhet
 • bruke sveisemetoder til vedlikehold og reparasjon i tråd med gjeldende standarder

Dokumentasjon og kvalitet

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne

 • kontrollere og dokumentere utført arbeid i tråd med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet, prosedyrer og kvalitetssystem
 • utføre kildesortering og avfallshåndtering i tråd med rutiner og gjeldende regelverk
 • bruke informasjons- og beslutningssystemer og gjøre rede for bedriftens organisering
 • registrere avvik, utarbeide avviksrapporter og gjennomføre korrigerende tiltak
 • utføre beregninger knyttet til materialforbruk og valg av utstyr
 • utarbeide rapporter og fylle ut skjemaer i tråd med arbeidsoppgavene