Barne- og ungdomsarbeider

Barne- og ungdomsarbeiderfaget skal bidra til tilrettelegging og gjennomføring av pedagogiske tilbud for barn og unge i alderen 0–18 år. Barne- og ungdomsarbeiderfaget skal fremme fellesskap og samhold i et miljø preget av lek, utforsking og læring. Faget skal bidra til å utviklebarne- og ungdomsarbeidere som er tydelige rollemodeller og bevisste på de utfordringer barn og unge møter.

Opplæringen skal legge til rette for å kunne tilpasse det pedagogiske tilbudet til ulike aldersgrupper, funksjonsnivåer og livssituasjoner. Den skal gi grunnlag for å velge hensiktsmessige arbeidsmåter og stimulere til allsidige aktiviteter og interesse for natur og miljø. Videre skal opplæringen bidra til å utvikle evne til kommunikasjon og samhandling med barn, unge og foresatte. Opplæringen skal også bidra til å utvikle flerkulturell forståelse og fremme likestilling og likeverd.

Opplæringen skal legge til rette for varierte arbeidsoppgaver i ulike pedagogiske tilbud for barn og unge. Arbeidet kan foregå på ulike arenaer som barnehager, skoler, SFO og klubbvirksomhet der barn og unge ferdes.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er barne- og ungdomsarbeider.

Læreplan i Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Kompetansemål

Etter Vg3

Helsefremmende arbeid

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne

 • planlegge og gjennomføre tiltak og aktiviteter som kan fremme psykisk og fysisk helse hos barn og unge
 • gjennomføre tiltak som utvikler barn og unges evne til å ta ansvar for egen helse og sikkerhet
 • veilede barn og unge i påkledning som passer for den enkelte aktivitet, årstid og værforhold
 • utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen
 • foreslå tiltak som fremmer hygiene, forebygger sykdommer og hindrer smitte
 • gjennomføre tiltak som kan bidra til å forebygge ensomhet, mobbing og diskriminering
 • gjennomføre tiltak som kan bidra til å forebygge kriminalitet
 • gjennomføre tiltak som kan bidra til å forebygge bruk av rusmidler og tobakk
 • identifisere tegn på omsorgssvikt og andre bekymringsfulle forhold og varsle i tråd med gjeldende regelverk

Kommunikasjon og samhandling

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne

 • kommunisere og samhandle med barn, unge og foresatte
 • legge til rette for utvikling av barn og unges selvfølelse og identitet
 • legge til rette for tiltak som styrker barn og unges evne og vilje til medvirkning og til å ta ansvar
 • veilede barn og unge i etiske spørsmål
 • bruke strategier for konflikthåndtering og veilede barn og unge i å håndtere konflikter
 • samarbeide med foresatte, kollegaer og andre samarbeidspartnere om aktiviteter og tiltak for barn og unge
 • iverksette tiltak som bidrar til å styrke barn og unges sosiale kompetanse
 • drøfte hva rollemodeller betyr i barn og unges sosialiseringsprosess

Yrkesutøvelse

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne

 • planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere pedagogiske aktiviteter tilpasset alder, funksjonsnivå, kulturtilhørighet og livssituasjon
 • bruke observasjon og motivasjon som redskaper i planleggingen og gjennomføringen av arbeidet
 • gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling
 • legge til rette for lek ut fra den betydningen lek har for barns læring, utvikling og sosialisering
 • tilpasse leke-, idretts- og friluftsaktiviteter til ulike årstider, natur og miljø
 • gjennomføre aktiviteter knyttet til kunst og kultur
 • bidra til å bygge sosiale nettverk for barn og unge i samarbeid med deres foresatte
 • følge gjeldende regelverk for taushetsplikt og personvern
 • tilberede mat og måltider for barn og unge i tråd med gjeldende regelverk og retningslinjer for mat og måltider
 • gjennomføre aktiviteter i tråd med universell utforming av produkter og tjenester
 • utføre arbeidet i tråd med ergonomiske prinsipper og gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • bruke digitale verktøy, utøve kildekritikk og ta hensyn til personvern og opphavsrett
 • utføre arbeidet i henhold til gjeldende regelverk og yrkesetiske retningslinjer