Akvakultur

Akvakultur er en teknologisk avansert og eksportrettet næring basert på biologisk produksjon. Det er en næring i rask endring med hensyn til produksjonsregimer, arter og rammebetingelser. I næringen stilles krav til kvalitet i prosesser og produkter, og næringen etterspør yrkesutøvere med markedsforståelse og innsikt i næringens rolle i samfunnet og som internasjonal matprodusent.

Akvakulturfaget skal bidra til å utvikle forståelse for sammenhenger mellom biologisk produksjon, naturens tålegrenser, menneskelig aktivitet og teknologi. Videre skal faget fremme forståelse for utviklingen i nasjonale og internasjonale markeder og den innvirkning dette har på resultatet til den enkelte bedriften. Faget skal legge grunnlag for å utvikle endringskompetanse med tanke på fortsatt vekst og utvikling av næringen.

Opplæringen i akvakulturfaget skal gi lærlingen mulighet til å utvikle økologisk, etisk og teknisk kompetanse knyttet til arbeid på oppdrettsanlegg. Opplæringen skal derfor vektlegge stell av vannlevende organismer i ulike livsstadier, årssykluser og miljøer. Opplæringen i akvakulturfaget skal legge til rette for at lærlingen kan utvikle kompetanse i bruk og vedlikehold av anlegg og teknisk utstyr. Opplæringen skal bidra til å utvikle kompetanse innen arbeidsmiljø og systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Læreplan i faget Akvakultur

Kompetansemål

Etter Vg3

Røkting og drift

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne

 • planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere arbeidsprosesser i akvakulturnæringen etter gjeldende standarder og regelverk
 • gjennomføre daglig røkting av oppdrettsorganismer i alle deler av produksjonssyklusen i tråd med regelverk for dyrevelferd
 • ta prøver av fisk, skalldyr og fôr, dokumentere drifts- og miljøregistreringer og iverksette tiltak på bakgrunn av observasjoner og målinger
 • beregne fôr og fôre optimalt med tanke på organismens ernæringsbehov og fôringsregimer
 • gjennomføre kontroll av vekst og utviklingsstadier og sortere og klassifisere oppdrettsorganismer etter krav i bedriften og i markedet
 • beskrive produksjonssyklusen for en aktuell oppdrettsart
 • utføre snittveiing av oppdrettsorganismer
 • utføre parasittkontroll
 • forberede og bistå ved vaksinasjon av oppdrettsorganismer
 • rengjøre, kontrollere og vedlikeholde driftsenheter med tilhørende utstyr i henhold til vedlikeholdsplaner og regelverk
 • utføre daglig renhold, desinfeksjon, kontroll og vedlikehold av produksjonsutstyr og lokaler etter gjeldende renholdsplan
 • foreta kontroll og vedlikehold av teknisk produksjonsutstyr
 • bruke løfte- og lasteutstyr i oppdrettsanlegg og på fartøy etter gjeldende regelverk
 • føre oppdrettsfartøy, foreta daglig ettersyn og vedlikehold av dette og betjene utstyr om bord etter gjeldende regelverk
 • bruke datablader for helse, miljø og sikkerhet, forskriftsmessig verne- og sikkerhetsutstyr og hensiktsmessig bekledning
 • utføre arbeidsoppgaver i oppdrettsanlegg på en ergonomisk riktig måte
 • bruke digitale verktøy i oppdrettsproduksjoner

Produkt og kvalitet

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne

 • gjennomføre opptak, transport og levering av oppdrettsorganismer
 • gjennomføre opptak, håndtering og destruering av død fisk og skalldyr etter gjeldende regelverk
 • bruke produksjonsplan i det daglige arbeidet i et oppdrettsanlegg
 • gjøre rede for og utføre arbeid i tråd med markedets krav til oppdrettsprodukter
 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforhold i akvakulturnæringen, og gjøre rede for arbeidsgiverens og arbeidstakerens plikter og rettigheter
 • begrunne valg og arbeide i tråd med gjeldende kvalitetssystem, internkontroll, sertifiseringsbestemmelser og standarder
 • utføre livredning og førstehjelp
 • praktisere brannforebyggende tiltak og bruke brannslokkingsutstyr på arbeidsplassen