Dataelektroniker

Dataelektronikere arbeider med system og utstyr som er integrerte i en rekke områder i samfunnet, fra underholdning og multimedium til telemedisin og satellittbasert navigasjon. Elektroniske kontroll- og styringssystem har fått stadig større innvirkning på sikkerhet og drift i samfunnet vårt. Videre er det svært viktig for store deler av næringslivet å ha data- og elektronikksystem som fungerer godt. Data- og elektronikksystem gjør det mulig å samhandle med andre, å kommunisere på tvers av geografiske og sosiale grenser og å effektivisere arbeid og handel på et globalt marked. Slike høyteknologiske system krever dataelektronikere som kombinerer stor faglig bredde med målrettet spesialisering. til installasjon, drift og vedlikehold.

Dataelektronikere utvikler evnen til å arbeide effektivt og nøyaktig. Gjennomføringen av faget fremmer evnen til innovasjon, nytenking og løsningssorientering. Det øker bevissthet om lokale, nasjonale og globale miljøutfordringer knyttet til bedre ressursutnytting og en bærekraftig utvikling.

Opplæringen i dataelektronikerfaget skal legge vekt på oppbygging, funksjon og virkemåte for ulike system, apparat og utstyr. Kunnskap om og holdninger til gjeldende regelverk skal være sentrale element. Opplæringen skal legge vekt på personvern, informasjonstrygghet og etikk. Videre skal man i opplæringen trekke frem eltrygghet, arbeidsmiljø, kvalitetssikring, kundebehandling, samarbeidsevne og bedriftsøkonomi. Haldninger og ferdigheter til å kunne utføre et faglig godt og estetisk håndverk skal òg være sentrale faktorer.
Opparbeiding av kompetanse på systemoppbygging, systeminstallasjon, systemdrift og systemintegrasjon skal danne grunnlag for å sette seg inn i eksisterande og i framtidige system.

Læreplan i Dataelektronikerfaget

Kompetansemål

Etter vg3

System og infrastruktur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • gjøre greie for forretningsområdet til data- og elektronikkbedrifter innen system og infrastruktur
 • planlegge, montere, sette i drift, gjøre funksjonstester på, søke etter feil i og dokumentere system som tilhører forretningsområdet til data- og elektronikkbedrifter
 • planlegge, montere, konfigurere, sette i drift, søke etter feil på og dokumentere tjener- og klientbaserte datasystem og nettverk
 • velge feilsøkingsstrategi, velge instrumentoppsett, gjøre overslag over ventet måleverdier, måle elektriske størrelser og vurdere måleresultatet
 • gjøre risikovurderinger av det arbeidet som blir utført, kontrollere resultatet og vurdere kvaliteten på eget arbeid
 • bruke et faglig presist språk i kommunikasjon med kunder, leverandører, supportpersonell, kollegaer og representanter fra andre fagområde
 • utføre arbeidet fagmessig og nøyaktig i samsvar med gjeldende regelverk, standarder, retningslinjer og teknisk dokumentasjon fra produsenter, for å oppfylle krav til elektronisk kommunikasjon, informasjonstrygghet, eltrygghet og persontrygghet
 • utføre arbeidet i samsvar med rutiner for internkontroll og kvalitetssikring
 • gjøre greie for organiseringen og eierstrukturen og gjøre greie for hvilke faktorer som påvirker lønnsomheten i data- og elektronikkbedrifter
 • gjøre greie for arbeidstakerens rettigheter og plikter i data- og elektronikkbedrifter på bakgrunn av gjeldende regelverk og avtaleverket mellom partene i arbeidslivet
 • gjøre greie for hvordan data- og elektronikkbedrifter påvirker samfunnet lokalt, nasjonalt og globalt
 • gjøre greie for systemet for autorisasjon og nummer- og frekvensforvaltning
 • dokumentere egen opplæring innan system og infrastruktur

Apparat og utstyr

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • beskrive forretningsområdet til data- og elektronikkbedrifter innen apparat og utstyr
 • utføre kontroll, vedlikehold og reparasjon av apparat og utstyr som tilhøyrer forretningsområdet til data- og elektronikkbedrifter
 • velge feilsøkingsstrategi, velge instrumentoppsett, gjøre overslag over ventet måleverdier, måle elektriske størrelser og vurdere måleresultatet
 • gjøre risikovurdering av det arbeidet som blir utført, kontrollere resultatet og vurdere kvaliteten på eget arbeid
 • bruke et faglig presist språk i kommunikasjon med kunder, leverandører, supportpersonell, kollegaer og representantar fra andre fagområde
 • utføre arbeidet fagmessig og nøyaktig i samsvar med gjeldende regelverk, standarder, retningslinjer og teknisk dokumentasjon fra produsenter, for å sikre krav til eltrygghet, og persontrygghet
 • utføre arbeidet i samsvar med rutiner for internkontroll og kvalitetssikring
 • Veilede kunder og vurdere lønnsomheten for kunde og bedrift i samråd med reparasjons- og serviceoppdrag
 • drøfte miljøutfordringer ved elektronisk avfall og produksjon av elektroniske apparat og utstyr
 • vurdere og teste ut ideer til produkt og tjenester med tanke på utvikling, markedsbehov og verdiskaping
 • dokumentere egen opplæring i apparat og utstyr