Automatisering

Felles programfag for automatisering skal medvirke til funksjonalitet, sikkerhet og god produktkvalitet for landbasert industri, bygg, sjøfart og olje- og gassproduksjon offshore. Faget skal bidra til høy effektivitet, omstillingsevne og nyskaping ved bruk av automatiserte produksjonsmetoder.

Automatiseringsfaget skal fremme elevens kunnskap i systemforståelse og evne til å se sammenhengen mellom teknologisystemer, prosessanlegg, maskiner og anlegg. Faget skal bidra til å gi elevene kompetanse i å planlegge, montere, drifte og vedlikeholde automatiseringsanlegg i samsvar med gjeldende regelverk. Likedan skal automatiseringsfaget fremme elevens evne til økonomiforståelse, system- og utstyrsforståelse, helhetstenkning og kreativitet. Automatiseringsfaget skal øke bevisstheten hos eleven om lokale, nasjonale og globale miljømessige utfordringer knyttet til bedre ressursutnyttelse og en bærekraftig utvikling.

Opplæringen i automatiseringsfaget skal fremme elevenes selvstendighet og samarbeids- og kommunikasjonsevne. Forståelse for internkontroll, helse, miljø og sikkerhet, verdiskapning i samfunnet, serviceinnstilling og bedriftens organisering skal ivaretas. Tverrfaglige læringsoppdrag skal danne grunnlag for videre fordypning og spesialisering og forberede elevene på livslang læring på arbeidsområder der den teknologiske utviklingen stiller krav til omstilling, endring og ny kompetanse. Opplæringen skal gi grunnleggende kunnskap om arbeidsmiljø og fremme selvstendighet og samarbeid med andre i og utenfor egen bedrift og eget fagområde samt evne til å kommunisere med brukere og kollegaer.

Læreplan i faget Automatisering

Kompetansemål

Etter vg3

Automatiseringssystemer

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • utføre arbeid på automatiserte anlegg fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med krav til helse, miljø og sikkerhet og rutiner for kvalitetssikring og internkontroll
 • utføre risikovurdering og vurdere tiltak for ivaretakelse av person– og maskinsikkerhet
 • vurdere hvilke regelverk og normer som gjelder for arbeidet som skal utføres og anvende dette
 • planlegge, utføre, vurdere kvalitet, sluttkontrollere og dokumentere arbeidet
 • planlegge, programmere, montere og idriftsette programmerbare styresystemer
 • endre og tilpasse skjermbilder for grensesnitt mellom menneske og maskin
 • anvende ulike elektroniske kommunikasjonssystemer i automatiserte anlegg
 • vurdere datasikkerhet i automatiserte anlegg
 • tegne, lese og forklare instrumenterte prosessflytskjemaer og bruke annen relevant dokumentasjon for automatiserte anlegg
 • montere, konfigurere, kalibrere og idriftsettelse digitale og analoge målesystemer
 • idriftsette og optimalisere regulatorer basert på prosessbehov
 • montere og idriftsette ulike typer pådragsorganer med tilhørende forstillingselementer og hjelpeutstyr
  programmere, idriftsette samt gjøre rede for roboters funksjon og anvendelse i produksjonsanlegg
 • måle fysiske størrelser i automatiserte anlegg
 • feilsøke og rette feil i automatiserte anlegg
 • bruke gjeldende regelverk og normer for elektriske installasjoner på maskiner
 • bruke gjeldende regelverk og normer for installasjon av elektroniske kommunikasjonssystemer
 • beskrive ulike vedlikeholdssystemer og -rutiner knyttet til automatiserte anlegg, og anvende et av disse
 • redegjøre for bedriftens organisasjonsoppbygging og bedriftens verdiskapning i et samfunnsperspektiv
 • dokumentere egen opplæring i automatiseringssystemer

Mekanisk arbeid

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • utføre mekanisk arbeid fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med krav til helse, miljø og sikkerhet og rutiner for kvalitetssikring og internkontroll
 • lage planer og tegninger for arbeidsoppgaver og materialbehov etter arbeidsbeskrivelser
 • velge riktige materialer for bearbeiding og sammenføying ut fra arbeidstegninger og spesifikasjoner
 • bruke verktøy for kutting, saging, skjæring og rørbøying
 • gjøre rede for aktuelle bearbeidingsmaskiner for mekanisk tilvirkning
 • bruke aktuelle sammenføyingsmetoder
 • sette sammen, modifisere, idriftsette, vedlikeholde og funksjonsteste mekanisk utstyr
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere vedlikehold av reguleringsventiler og ventilutstyr etter leverandørens spesifikasjoner
 • sette sammen, modifisere, idriftsette, vedlikeholde og funksjonsteste hydraulisk og pneumatisk utstyr og av anlegg med tilhørende rørsystem
 • planlegge, sluttkontrollere og dokumentere det mekaniske arbeidet som utføres, og vurdere kvaliteten på eget arbeid
 • dokumentere egen opplæring i mekanisk arbeid

Elenergisystemer

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • utføre arbeid på elenergisystemer fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med krav til helse, miljø og sikkerhet og rutiner for kvalitetssikring og internkontroll
 • sluttkontrollere det arbeidet som utføres, og vurdere kvaliteten på eget arbeid
 • gjennomføre opplæring i sikkerhet ved arbeid og drift av automatiserte og industrielle elektriske anlegg etter gjeldende regelverk
 • bruke gjeldende regelverk og normer for automatiserte og industrielle elektriske anlegg
 • gjøre rede for faremomenter ved arbeid på automatiserte og industrielle elektriske anlegg
 • gi nødvendig førstehjelp ved ulykker som følge av strømgjennomgang
 • planlegge, montere, sette i drift og dokumentere energitilførsel til motordrifter og automatiseringsutstyr for ulike spenningssystemer i automatiserte og industrielle elektriske anlegg
 • planlegge, vurdere og velge riktig materiell knyttet til automatiserte og industrielle elektriske anlegg
 • planlegge, montere, sette i drift og dokumentere ulike jordingssystemer i automatiserte og industrielle elektriske anlegg
 • gjøre rede for arbeid på utstyr i eksplosjonsfarlige områder etter gjeldende regelverk
 • identifisere, vurdere og iverksette tiltak i forbindelse med elektriske støykilder i automatiserte og industrielle elektriske anlegg
 • dokumentere egen opplæring i elenergisystemer