Helsefagarbeider

Helsefagarbeideren utfører omsorg, grunnleggende sykepleie og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten. Helsearbeiderfaget skal medvirke til å dekke behovet for kompetente helsefagarbeidere som kan møte pasienter, brukere og pårørende på en profesjonell måte, og bidra til at samfunnets behov for helse- og omsorgstjenester blir ivaretatt både i helse- og sosialtjenesten i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. Faget skal bidra til å utdanne helsefagarbeidere som samarbeider med andre yrkesgrupper, fremmer trivsel, fysisk og psykisk helse og ivaretar brukermedvirkning og pasientrettigheter.

Opplæringen i lærefaget skal utvikle evnen til å møte mennesker med ulik kulturell bakgrunn i ulike livssituasjoner og med ulik evne og mulighet for kommunikasjon. Videre skal opplæringen bidra til å utvikle profesjonelle yrkesutøvere med evne til innlevelseog samspill med mennesker med ulike hjelpebehov. Helsefagarbeideren skal gjennom opplæringen bli i stand til å observere og bruke kunnskap om ulike sykdommer, skader og lidelser, og til å iverksette forebyggende eller behandlende tiltak innen eget ansvars- og kompetanseområde. Gjennom helsefremmende arbeid skal helsefagarbeideren bidra til å forebygge isolasjon og legge til rette for et mer aktivt liv. Opplæringen skal utvikle helsefagarbeidere som kan delta aktivt i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og bidra til et godt arbeidsmiljø.

Hovedområdene utgjør en helhet. I opplæringen skal det legges til rette for varierte arbeidsoppgaver på ulike tjenesteområder som kan bidra til å fremme kreativitet og helhetlig kompetanse som er anvendelig både i helse- og sosialtjenesten i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er helsefagarbeider.

Læreplan i Helsefag

Kompetansemål

Etter Vg3

Helsefremmende arbeid

Mål med opplæringen er at lærlingen skal kunne

 • tilberede måltider som ivaretar brukernes helse og trivsel, og begrunne forslagene i tråd med norske anbefalinger for ernæring
 • planlegge, gjennomføre og vurdere forebyggende og rehabiliterende pleie- og omsorgstiltak
 • iverksette og begrunne tiltak ved sykdom og skade i samarbeid med andre yrkesgrupper
 • utføre grunnleggende sykepleie
 • pleie alvorlig syke og døende
 • følge gjeldende regelverk for hygiene på arbeidsplassen
 • planlegge og gjennomføre tiltak som fremmer trivsel og bidrar til økt livskvalitet
 • vurdere faktorer som kan fremme psykisk helse
 • planlegge og gjennomføre aktiviteter i dagliglivet tilpasset brukerens funksjonsnivå
 • bruke kultur og kulturopplevelser som helsefremmende tiltak
 • veilede i bruk av aktuelle hjelpemidler
 • vurdere risiko for brann og andre hjemmeulykker og foreslå forebyggende tiltak
 • utføre førstehjelp og følge rutiner for varsling
 • observere og rapportere om virkninger og bivirkninger av legemidler
 • følge ergonomiske prinsipper i yrkesutøvelsen
 • følge gjeldende regelverk for helse-, miljø og sikkerhet

Kommunikasjon og samhandling

Mål med opplæringen er at lærlingen skal kunne

 • utføre arbeidet på en måte som vekker tillit, skaper troverdighet og positiv dialog med bruker, pasient og pårørende
 • kommunisere med brukere og pasienter med ulik kommunikasjonsevne
 • observere og rapportere den enkelte brukers helhetlige behov
 • følge gjeldende regelverk for taushetsplikt og personvern i helse- og sosialsektoren
 • veilede brukere, pasienter og pårørende i helsefaglige spørsmål
 • orientere brukere og pårørende om deres grunnleggende rettigheter innen helse- og sosialtjenesten
 • bruke ulike strategier for konflikthåndtering
 • håndtere aggressive og truende personer
 • utføre arbeidet i tråd med miljøterapeutiske målsettinger

Yrkesutøvelse

Målet med opplæringen er at lærlingen skal kunne

 • planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere eget arbeid og foreslå forbedringstiltak
 • identifisere underernæring og feilernæring og foreslå tiltak for å forebygge og behandle disse
 • yte profesjonell helsehjelp i tråd med gjeldende regelverk
 • utføre arbeidet i tråd med yrkesetiske retningslinjer
 • utføre arbeidet på en måte som ivaretar den enkelte brukers selvstendighet, følelse av likeverd og tilhørighet
 • drøfte etiske problemstillinger knyttet til yrkesutøvelsen
 • følge gjeldende regelverk for bruk av tvang
 • delta i tverrfaglig samarbeid
 • ivareta brukermedvirkning
 • kartlegge brukerens funksjonsnivå og bistandsbehov, og gjennomføre tiltak i samhandling med brukeren
 • foreslå og sette i verk tiltak som fremmer mestring, helse, trivsel og stimulerer til et aktivt liv
 • utføre arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk og arbeidsplassens planer og rutiner
 • følge gjeldende regelverk og arbeidsplassens rutiner for medikamenthåndtering
 • gjøre rede for begrepet myndiggjorte medarbeidere