Fiskebåt på feltet utenfor Senja i Troms. Fishing vessel on the fishing grounds outside the island of Senja in Troms, Northern Norway. Foto: © Bjørn-Owe Holmberg / Samfoto

Fiske og fangst

Fiskeren utøver sitt yrke i en næring preget av stort mangfold når det gjelder driftsformer og arbeidsforhold, og leverer sine produkter i et konkurranseutsatt internasjonalt marked. Næringen etterspør profesjonelle yrkesutøvere som kan inngå som mannskap eller selvstendig næringsdrivende i fiskeflåten.

Faget fiske og fangst skal legge grunnlag for å utdanne yrkesutøvere med kompetanse innen håndtering av fartøy, redskap og fangst. Faget skal bidra til å utvikle fleksibilitet og forståelse for de særlige forholdene som preger yrkesutøvelsen. Faget fiske og fangst skal medvirke til å utvikle kompetanse om det marine miljøet, ressursgrunnlaget og kvalitetskrav til produkter. Faget skal bidra til lærlingens personlige utvikling og legge grunnlag for videre kompetanseutvikling.

Opplæringen i fiske og fangst skal legge til rette for arbeidsoppgaver innen fiskeri basert på moderne og framtidsrettede driftsformer. Videre skal opplæringen fremme forståelse for hvilke utfordringer som kan knyttes til bruk av teknologi og bærekraftig forvaltning av fiskeriressursene. Opplæringen skal hjelpe lærlingen til å utvikle forståelse for de særlige kravene til sikkerhet, samarbeidsevne og organisering som stilles i yrkesutøvelsen. Opplæringen skal vektlegge endringskompetanse og næringsutvikling gjennom tverrfaglig samarbeid. Faget skal bidra til å utvikle kompetanse som kan være anvendelig i en rekke yrker, i tradisjonelle og nye næringer og i fritid og hobbysammenheng.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er fisker.

Læreplan i faget Fiske og fangst

Kompetansemål

Etter Vg3

Drift

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne

 • planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere fiske under varierende forhold og i tråd med gjeldende regelverk og reguleringer
 • velge driftsformer knyttet til fartøy, fiskeredskaper og fangst på bakgrunn av sesongfiske
 • vurdere økonomiske resultater ut fra hvert enkelt fiske
 • omsette sjømat av høy kvalitet og til optimal pris i markedet
 • forklare sammenhenger mellom fangstinntekter, kostnader, lott og hyreoppgjør
 • dokumentere omsetning av sjømat etter gjeldende regelverk
 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforhold i fiskerinæringen, og gjøre rede for arbeidsgiverens og arbeidstakerens plikter og rettigheter
 • forklare arbeidsoppgaver knyttet til rederidrift av fiskefartøy

Fangst og fartøy

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne

 • planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere arbeidsprosesser om bord
 • velge og bruke maskiner, instrumenter og redskaper i forbindelse med fangst på fiskefeltet i tråd med gjeldende regelverk
 • utføre daglig ettersyn og vedlikehold av fartøy og utstyr i tråd med gjeldende egenkontrollsystem
 • utføre vedlikehold og enkel reparasjon av fiske- og fangstredskaper
 • foreta daglig ettersyn av motorer, produksjonsutstyr og instrumenter om bord
 • beregne og utføre sikker seilas ved bruk av navigasjonsinstrumenter og terrestrisk navigasjon
 • utføre arbeidsoppgaver under fangstoperasjoner, selvstendig og i samarbeid med andre
 • bruke digitale verktøy knyttet til fartøy, fangst og fangstbehandling
 • kommunisere ved bruk av maritim radio
 • velge og bruke redskaper og utstyr under fangst
 • vurdere uttak og beskatning av ressursene i havet i tråd med miljøkrav og bærekraftig forvaltning
 • vurdere og velge metode for oppbevaring av råstoff og fiskeprodukter om bord
 • vurdere råstoff og levere sjømatprodukter til landanlegg i henhold til gjeldende kvalitetsforskrifter og markedskrav
 • ivareta hygiene og renhold i hele verdikjeden etter gjeldende regelverk og standarder
 • bruke det gjeldende kvalitetssikringssystemet for valgt driftsform
 • vurdere risiko og ivareta egen og andres helse og sikkerhet om bord i henhold til gjeldende regelverk
 • vurdere virkningen av lasting og lossing på fartøyets stabilitet
 • utføre arbeidsoppgaver i fiske og fangst på en ergonomisk riktig måte