Industriell matproduksjon

Faget industriell matproduksjon skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen produksjon av ulike typer mat- og drikkevarer i en industrialisert prosess. Faget skal legge vekt på å utnytte råvarer og teknologi og skape forståelse for produktkrav, kvalitet, ernæring og mattrygghet.

Opplæringen skal bidra til å utvikle kompetanse på råvarer, prosesser, produkter, kvalitet og kostnader i produksjonsprosessen. Opplæringen skal legge vekt på grunnprinsippene i industriell matproduksjon og utprøving og videreutvikling av nye produkter og produksjonsmetoder. All matproduksjon skal ha et internkontrollsystem basert på fareanalyser og kritiske kontrollpunkter. Opplæringen skal i tillegg bidra til å utvikle evne til samarbeid, ansvar, omstilling og etisk refleksjon og fremme likestilling.

Opplæringen skal legge til rette for varierte arbeidsoppgaver som vektlegger kreativitet og løsningsorientering.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er fagarbeiderindustriell matproduksjon.

Læreplan i faget Industriell matproduksjon

Kompetansemål

Etter Vg3

Råvarer, produksjon og kvalitet

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne

 • planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere produksjon av ulike typer mat- og drikkevarer
 • praktisere god personlig hygiene og produksjons- og næringsmiddelhygiene i henhold til gjeldende regelverk
 • utføre mottakskontroll, lagre og behandle råvarer i henhold til gjeldende regelverk
 • følge flytskjema for produksjonsprosessen
 • bruke hjelpe- og tilsetningsstoffer i henhold til gjeldende regelverk
 • drøfte hvordan råvarer, tilsetningsstoffer og produksjonsmetoder påvirker produktets næringsinnhold
 • gjøre rede for endringer i produkter i ulike stadier i produksjonsprosessen
 • gjøre rede for hovedtrekkene ved produksjonsplanleggingen
 • utføre nødvendige beregninger knyttet til resepter, produkter og drift
 • delta i bekjempelse av insekter og andre skadedyr og følge rutiner på området
 • utføre kvalitetskontroll i produksjonsprosessen, påvise og behandle avvik i henhold til kvalitetsstyringssystemet
 • registrere driftsdata og rapportere disse
 • velge og kontrollere emballasje i henhold til gjeldende regelverk
 • forklare og følge prinsippene for merking og sporing av matprodukter
 • utføre relevant prøve- og analysearbeid

Maskiner og utstyr

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne

 • bruke automatiserte styringssystemer
 • forklare maskinenes virkemåter
 • foreta klargjøring og omstilling av maskiner og utstyr
 • utføre start- og stopprosedyrer
 • bruke måle-, styrings- og reguleringsutstyr
 • identifisere og rette driftsforstyrrelser
 • sikre god produksjonsflyt gjennom samarbeid med aktuelle støttefunksjoner i bedriften
 • foreta forebyggende vedlikehold og enklere reparasjoner
 • medvirke til utvikling av produksjonsprosessen
 • bruke digitalt verktøy i produksjon og drift

Bransje, bedrift og miljø

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne

 • drøfte bransjens rammebetingelser og betydning nasjonalt og internasjonalt
 • gjøre rede for bedriftens organisering, forretningsidé, opprinnelse, utvikling og plass i lokalsamfunnet
 • drøfte hvilke faktorer som kan påvirke økonomiske resultater
 • drøfte sammenhenger mellom produktivitet, kvalitet og internt arbeidsmiljø
 • følge gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • utføre arbeidet i tråd med ergonomiske prinsipper
 • gjøre rede for tilsynsmyndighetenes oppgaver og virkeområder i bedriften
 • praktisere avfallshåndtering etter gjeldende regelverk
 • gjøre rede for innholdet i relevant nasjonalt og internasjonalt regelverk om forbrukernes rettigheter og plikter, herunder regler om klageadgang
 • gjøre rede for forbrukerkrav til produktmerking og matvaretrygghet og gjeldende regelverk om dette