Havbrukstekniker

Læreplan i Havbruksteknikkfaget

Kompetansemål

Etter vg3

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne

  • planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere arbeid i henhold til gjeldende regelverk og prosedyrer
  • vurdere risiko og ivareta egen og andres helse og sikkerhet under ulike forhold
  • utføre kontroll og vedlikehold av akvakulturanlegg med tilhørende installasjoner ved bruk av manualer og vedlikeholdsplaner
  • vurdere ressurs- og energiforbruk i ulike arbeidsoperasjoner med tanke på miljø og resultat
  • bruke løfte- og lasteutstyr etter gjeldende regelverk
  • bruke og foreta daglig ettersyn av framkomstmidler og redskaper etter gjeldende prosedyrer og regelverk
  • beskrive oppbygningen, egenskapene og funksjonen til akvakulturenheter og øvrige driftsmidler med tilhørende utstyr, utføre service og vedlikehold og reflektere over ulike løsninger
  • gjøre rede for ulike materialers bruksområder og bruke og sammenføye materialer i tråd med gjeldende standarder og i henhold til deres egenskaper og tåleevne
  • identifisere og vurdere endringer i adferd og utseende hos akvakulturorganismer, og iverksette tiltak etter organismenes behov
  • reflektere over hvordan ulike driftsformer påvirker fiskevelferd og miljø og utføre arbeid på en måte som ivaretar akvakulturorganismenes velferd og minimerer miljøavtrykk
  • klargjøre anlegg for mottak av akvakulturorganismer
  • rengjøre og desinfisere anlegg, fartøy og utstyr i henhold til prosedyrer, sikkerhetsdatablad og regelverk
  • gjennomføre miljømålinger, tolke resultater og iverksette nødvendige tiltak
  • bruke, justere og kalibrere styrings- og overvåkingssystemer
  • bruke kommunikasjonsutstyr etter gjeldende regelverk
  • kommunisere og samarbeide med andre yrkesgrupper, kunder og arbeidskolleger
  • vurdere egnethet og bruke kjemiske stoffer på en måte som tar hensyn til mennesker, akvakulturorganismer og natur
  • bistå ved krisesituasjoner og iverksette skadebegrensende tiltak ved uønskede hendelser
  • anvende beredskapsplaner og varslingsrutiner i henhold til bedriftens organisering
  • vurdere hvordan eget arbeid og andre innsatsfaktorer påvirker bedriftens resultat
  • vurdere og gjennomføre brannforebyggende tiltak og bruke brannslokkingsutstyr på arbeidsplassen
  • drøfte hvilke krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende yrkesfellesskap, og arbeidsgiver og arbeidstakers plikter og rettigheter i virksomheten