Sveisefaget

Sveisefaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen sammenføying av metalliske materialer ved hjelp av forskjellige sveisemetoder. Arbeidet omfatter både store og små konstruksjoner, rør, deler og detaljer og utøves på mekaniske verksteder og i skips-, olje- og gassindustrien. Faget stiller store krav til materialvalg, prosesser og metoder og krever kompetanse som tilfredsstiller internasjonale standarder og krav til kvalitet og miljø.

Opplæringen skal utvikle lærlingens evne til selvstendig arbeid med sveisemetoder og teknikker i tråd med gjeldende krav til kvalitet. Opplæringen skal bidra til at lærlingen utvikler konsentrasjonsevner, øye for detaljer og evne til kommunikasjon og samarbeid på tvers av faggrupper.

Opplæringen skal gi trening i planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon av sveisearbeid i tråd med gjeldende regelverk. Videre skal opplæringen forberede lærlingen til et arbeidsliv preget av skiftarbeid, krav til fleksibilitet og mobilitet. Arbeid i tråd med regler for helse, miljø og sikkerhet skal stå sentralt i opplæringen.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er sveiser

Læreplan i Sveisefag

Kompetansemål

Etter Vg3

Planlegging og forberedelser

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne

 • planlegge arbeidsprosessen i tråd med tegningsgrunnlag, prosedyrer, arbeidstillatelsessystem og gjeldende regelverk
 • utføre sikker jobb-analyse
 • planlegge sveiserekkefølge
 • gjøre rede for krav til sveisesertifikat
 • gjøre rede for NDT-metoder og bruksområder
 • velge materialer, verktøy, utstyr og tilsatsmaterialer tilpasset arbeidsoppgaven
 • gjøre rede for bedriftens organisasjonsstruktur og egen plassering og funksjon
 • gjøre rede for faktorer som påvirker lønnsomheten
  • utføre arbeidet i tråd med styringssystemer for produksjon og kvalitet
  • vurdere økonomiske konsekvenser av metode- og materialvalg
  • drøfte og samarbeide om faglige løsninger
 • utføre kildesortering og avfallshåndtering i tråd med gjeldende regelverk

Sveiseteknikk

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne

 • utføre arbeidet i tråd med arbeidsinstruksjoner, WPS-sveiseprosedyrer og gjeldende standarder
 • bruke automatiserte sveisemetoder etter gjeldende standard
 • gjøre rede for hvilke muligheter den aktuelle sveisemetoden har for mekanisering
 • behandle sveisetilsett i tråd med instruks fra leverandør
 • feilsøke på og vedlikeholde sveiseutstyr
 • sveise etter tegninger, sveiseprosedyrer, spesifikasjoner og instrukser
 • utføre kullbuemeisling
 • beregne og tolke parametrer for varmetilførsel
 • gjøre rede for hvilken betydning beskyttelsesgasser har for sveiseresultatet
 • gjøre rede for fordeler og ulemper ved valg av sveisemetode
 • måle forvarmings- og mellomlagstemperatur og beregne varmetilførsel

Egenkontroll og dokumentasjon

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne

 • utføre visuell kontroll av sveisearbeidet
 • vurdere kvaliteten på eget arbeid i henhold til tegninger, spesifikasjoner og gjeldende standarder
 • rapportere avvik og foreslå korrigerende tiltak
 • dokumentere utført arbeid i tråd med gjeldende styringssystem
 • kontrollere sporbarhet og signere for utførte sveiseoppgaver
 • ferdigstille og rengjøre produktet for videre behandling
 • gjøre rede for ulike metoder for overflatebehandling av ferdige produkter