Matros

Matrosfaget skal legge grunnlag for operativ drift, laste- og lossearbeid og vedlikehold på skip og flytende installasjoner. Faget skal ivareta krav til helse, miljø og sikkerhet i tråd med internasjonale forpliktelser og imøtekomme samfunnets behov for å opprettholde sikker drift og forebygge driftsforstyrrelser på fartøy og utstyr.

Opplæringen skal fremme lærlingens forståelse for den operative driften av fartøyet. Videre skal opplæringen bidra til å utvikle årvåkenhet og ansvarlighet i arbeidet og fremme den enkeltes evne til å vurdere miljømessige og økonomiske konsekvenser ved uhell. Opplæringen skal kvalifisere lærlingen til et yrke i kontinuerlig utvikling i et internasjonalt miljø der kommunikasjonsferdigheter og respekt for ulike kulturer og nasjonaliteter er viktig.

Opplæringen skal trene lærlingen i de deler av fartøyets operative drift som inngår i en matros’ arbeidsoppgaver, i tråd med kravene for brovakt i STCW-78 med endringer. Sikkerhetsforståelse og sikkerhetsprosedyrer skal vektlegges i opplæringen. Opplæringen skal bidra til å utvikle den enkeltes fagstolthet og respekt for mennesker, miljø og fartøy.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er matros.

Læreplan i Matrosfag

Kompetansemål

Etter Vg3

Sikkerhetsfamiliarisering

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne

 • utføre arbeid og funksjoner i tråd med regler for helse, miljø og sikkerhet
 • forklare hvordan ISM-koden påvirker den daglige driften
 • beskrive egen beredskapsfunksjon om bord
 • finne fram og bruke produkt- og HMS-datablader og beskrive retningslinjer for oppbevaring og merking av kjemikalier og helseskadelige stoffer
 • forklare hvordan man skal forebygge og begrense forurensing
 • registrere avvik og skrive avviksrapporter
 • anvende alarmsystem i forbindelse med brannvarsling
 • betjene redningsutstyr, anvende nødprosedyrer og redegjøre for egne plikter i en nødssituasjon
 • betjene brannpumper og andre slukkeanlegg og metoder
 • betjene nødstrømsanlegg og nødlensepumpe
 • identifisere merking av farlig last og sikre lasten i tråd med prosedyrer og forskrifter
 • informere, rapportere og dokumentere arbeidsoppgaver og situasjoner på engelsk og norsk

Vakttjeneste

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne

 • utføre vakthold i henhold til skipets vaktinstruks
 • styre skipet etter rorkommando på engelsk og norsk
 • gjennomføre utkikk i samsvar med instruks
 • håndheve regler for adgang til skipet i tråd med ISPS

Laste- og losseoperasjoner

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne

 • bruke stroppe-, anhukings- og lastehåndteringsutstyr
 • bruke ergonomisk riktige arbeidsteknikker og arbeidsstillinger
 • beskrive faktorer som påvirker et fartøys stabilitet

Drift og vedlikehold

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne

 • utføre dekksarbeid om bord i tråd med gjeldende regelverk
 • bruke et elektronisk vedlikeholdssystem
 • bruke nasjonale og internasjonale koder
 • anvende og vedlikeholde fortøyings- og ankringsutstyr
 • velge metode og teknikker for overflatebehandling av ulike materialer og utføre behandling
 • reparere dekksutstyr ved hjelp av sveise- og gassutstyr
 • utføre service og vedlikehold på dekksutstyr og redningsmidler og dokumentere arbeidet
 • vurdere eget arbeid i henhold til arbeidsordrer, tegninger, kostnader og standarder
 • utføre og dokumentere drift og vedlikeholdsarbeid etter ordrer og prosedyrer
 • håndtere avfall etter gjeldende regelverk
 • gjøre skipet sjøklart