Platearbeider

Platearbeiderfaget skal legge grunnlag for arbeid med å forme plater, rør og profiler og sammenføying til større komponenter og konstruksjoner. Platearbeiderfaget utøves i skipsindustrien, offshore og i landbasert industri og følger nasjonale og internasjonale standarder og normer.

Opplæringen skal bidra til at lærlingen utvikler forståelse for produksjonsprosesser, materialer, kvalitet og økonomi. Gjennom opplæringen skal lærlingen utvikle evne til nøyaktighet, tegningsforståelse og arbeid etter spesifikasjoner og prosedyrer. Opplæringen skal bidra til at lærlingen utvikler evne til å samarbeide med andre faggrupper.

Opplæringen skal legge til rette for at lærlingen får bred og variert trening i material- og platebearbeiding og i sammenføyingsmetoder. Opplæringen skal gi trening i planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon av utført arbeid. Arbeid i tråd med regler for helse, miljø og sikkerhet skal stå sentralt i opplæringen.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er platearbeider.

Læreplan i Platearbeiderfaget

Kompetansemål

Etter Vg3

Dokumentasjon, kvalitet og HMS

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne

 • bruke produktdatablader
 • planlegge og utføre arbeidsoppgaver i tråd med tegninger, prosedyrer og standarder
 • bruke rapporter og skjemaer i tråd medarbeidsoppgaver
 • registrere avvik og foreslå korrigerende tiltak
 • forklare hovedprinsippene i bedriftens kvalitetssikringssystem
 • bruke metoder for sporbarhet for plater, profiler, strukturelle rør og utstyr
 • utføre stropping og anhuking i tråd med gjeldende regelverk
 • bruke sikkerhetsutstyr, verneutstyr og arbeidstøy tilpasset arbeidsoppdraget
 • drøfte faglige løsninger med kollegaer
 • vurdere økonomiske konsekvenser av metode- og materialvalg
 • gjøre rede for bedriftens organisasjonsstruktur og egen plassering og funksjon i bedriften
 • utføre kildesortering og avfallshåndtering i tråd med bedriftens instruks
 • gjøre rede for og utføre arbeidet i tråd med gjeldende krav til HMS

Platearbeid og produksjon

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne

 • velge materialer i tråd med tegninger og spesifikasjoner
 • klargjøre materialer for sammenføying
 • beregne materialbruk, sveisekrymp, deformasjon og likevekt
 • bearbeide stålplater, profiler og strukturelle rør i tråd med arbeidstegninger og spesifikasjoner
 • gjøre rede for sammenføyingsmetoder i tråd med arbeidsoppdrag
 • utføre sveis og heftsveis i tråd med sveiseprosedyrer og spesifikasjoner
 • legge inn forbøying og avstivinger og redegjøre for deformasjoner og sveisekrymp
 • bruke håndverktøy og utstyr i tråd med arbeidsoppgavene
 • bruke manuelle og CNC-styrte maskiner
 • bruke måleverktøy og vurdere måleresultater
 • sette sammen komponenter og konstruksjoner i tråd arbeidstegninger og spesifikasjoner
 • demontere, reparere og rette opp komponenter og konstruksjoner
 • utføre varmebehandling og nedkjøling og forklare hva som skjer med materialer
 • gjøre rede for metoder for korrosjonsbeskyttelse og overflatebehandling av ulike materialer
 • planlegge og gjennomføre forebyggende vedlikehold på maskiner og utstyr