Motormann

Motormannfaget skal bidra til utvikling av fagkompetanse innen teknisk drift, vedlikehold og vakthold på skip og flytende installasjoner. Videre skal faget fremme kompetanse til å opprettholde sikker drift og forebygge driftsforstyrrelser på maskineri og utstyr. Faget skal fremme krav til sikkerhet, helse og miljø i samsvar med internasjonale forpliktelser og kvalifisere til arbeid i et internasjonalt miljø.

Opplæringen skal fremme lærlingens forståelse for den tekniske driften av fartøyet. Videre skal opplæringen bidra til å utvikle årvåkenhet og ansvarlighet i arbeidet og fremme lærlingens evne til å vurdere miljømessige og økonomiske konsekvenser ved uhell. Opplæringen skal forberede lærlingen på et yrke i kontinuerlig utvikling. Motormannfaget skal kvalifisere til arbeid i et internasjonalt miljø hvor kommunikasjonsferdigheter og respekt for ulike kulturer og nasjonaliteter er viktig.

Opplæringen i motormannfaget skal gi trening i alle deler av skipets drift som inngår i en motormanns arbeidsoppgaver i tråd med kravene for maskinvakt i STCW-78 med endringer. Videre skal opplæringen legge vekt på sikkerhetsforståelse og sikkerhetsprosedyrer. Opplæringen skal også bidra til utvikling av den enkeltes fagstolthet og respekt for mennesker, miljø og fartøy.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er motormann.

Læreplan i Motormannfaget

Kompetansemål

Etter Vg3

Sikkerhetsfamiliarisering

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne

 • utføre arbeid og funksjoner i tråd med regler for helse, miljø og sikkerhet
 • forklare hvordan ISM-koden påvirker den daglige driften, og gjøre rede for egen beredskapsfunksjon om bord
 • finne fram og bruke produkt- og HMS-datablader og beskrive retningslinjer for oppbevaring og merking av kjemikalier og helseskadelige stoffer
 • forklare hvordan man skal forebygge og begrense forurensning
 • registrere avvik og skrive avviksrapporter
 • anvende alarmsystem i forbindelse med brannvarsling
 • betjene redningsutstyr, anvende nødprosedyrer og redegjøre for egne plikter i en nødssituasjon
 • betjene brannpumper og andre slokkeanlegg og metoder
 • betjene nødstrømsanlegg og nødlensepumpe
 • evakuere maskinrommet etter oppsatte rutiner
 • betjene redningsutstyr
 • informere og rapportere om og dokumentere arbeidsoppgaver og situasjoner på engelsk og norsk

Skipsteknisk drift

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne

 • utføre vakthold i maskinrom i henhold til skipets vaktinstruks
 • forklare og forstå alarmer i maskinrom
 • utføre daglige rutiner i maskinrom og kontrollere maskinrommet i tråd med rutiner og gjeldende regelverk
 • anvende rutiner for sikker bunkring
 • bruke gjeldende kvalitetssystem i daglig drift
 • anvende rutiner for sikker bruk av elektrisk utstyr
 • bruke skipets interne sambandsutstyr i arbeidet og i nødssituasjoner
 • utføre og dokumentere drift og vedlikeholdsarbeid etter ordrer og prosedyrer
 • forklare samspillet mellom skipets tekniske og operative systemer
 • forklare hvordan automasjons- og styringsanlegg om bord på skip virker
 • beskrive hovedstrømsfordelingsnettet og strømproduserende enheter om bord
 • bruke nasjonale og internasjonale koder
 • beskrive faktorer som påvirker et fartøys stabilitet, og utføre ballastoperasjoner i tråd med ansvarsområdet
 • håndtere avfall i tråd med gjeldende regelverk

Vedlikehold

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne

 • utføre service og vedlikehold på elektrisk og mekanisk utstyr ved hjelp av tilgjengelig verktøy og instrumenter
 • vurdere eget arbeid i henhold til arbeidsordre, tegninger, kostnader og standarder
 • utføre arbeidet i samsvar med skipets elektroniske vedlikeholdssystem
 • reparere maskiner og dekksutstyr ved hjelp av sveise- og gassutstyr
 • bruke ergonomisk riktige arbeidsteknikker og arbeidsstillinger
 • velge metode og teknikker for overflatebehandling av ulike materialer og utføre behandlingen
 • gjøre skipet sjøklart